Tải và Nguồn

# **Mozilla-addons**

Tải [lightning Plugin](/mozilla-addons/lightning/) và [OBM-connector plugin](/mozilla-addons/obm-connector/) dành cho bản cài đặt OBM vào thư mục **stable** và truy cập [các nền tảng được hỗ trợ](http://obm.org/vi/content/n%E1%BB%81n-t%E1%BA%A3ng-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3) để tìm hiểu về khả năng tương thích.

# **OBM Packages**

Truy cập [các nền tảng được hỗ trợ](http://obm.org/vi/content/n%E1%BB%81n-t%E1%BA%A3ng-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3) để xem danh sách các nền tảng chúng tôi hỗ trợ và những yêu cầu cho hệ thống.

## Debian
(Xem thêm [Cài đặt OBM trên Debian Lenny](http://obm.org/vi/content/c%C3%A0i-obm-tr%C3%AAn-debian-lenny) và [Cài đặt OBM trên Debian Squeeze](http://obm.org/vi/wiki/c%C3%A0i-obm-tr%C3%AAn-debian-squeeze))

## RedHat
(Xem thêm [Cài đặt OBM 2.4.0 trên CentOS 5](http://obm.org/vi/wiki/c%C3%A0i-obm-tr%C3%AAn-centos-5) và [Cài đặt OBM 2.5 on CentOS 6](http://obm.org/vi/content/c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-obm-25-tr%C3%AAn-cen...))

# **Plugin danh bạ Roundcube và OBM**
Danh bạ OBM có thể đồng bộ hoàn toàn với danh bạ trong webmail [Roundcube](http://roundcube.net/). Tải plugin danh bạ ổn định mới nhất [tại đây](http://www.obm.org/roundcube-addressbook-plugin/stable/) hoặc tải webmail đầy đủ với plugin đã được cài đặt sẵn [tại đây](http://www.obm.org/roundcube-addressbook-plugin/obm-webmail.tar.gz). (Xem thêm [Đồng bộ hóa OBM với Roundcube](http://obm.org/vi/wiki/c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-c%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%8...))New Balance