Nền tảng

Với OBM, bạn có thể truy cập vào công ty ở bất kỳ đâu!

* OBM 2.4 is tương thích với mọi trình duyệt, hệ điều hành và cơ sở dữ liệu. Xem danh sách trong [Nền tảng được hỗ trợ](http://obm.org/vi/content/n%E1%BB%81n-t%E1%BA%A3ng-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3)
* Truy cập linh động vào phần mềm nhóm là mục tiêu chính của OBM, nhiều PDA được hỗ trợ: [Các dòng điện thoại được hỗ trợ](http://obm.org/vi/content/c%C3%A1c-lo%E1%BA%A1i-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1...)Men Nike Air Huarache