Đóng góp

* [Tôi có thể đóng góp như thế nào?](http://obm.org/vi/content/%C4%91%C3%B3ng-g%C3%B3p-v%C3%A0o-obm)
* [Công cụ phát triển](http://obm.org/vi/content/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n)
* [OBM Git](http://obm.org/vi/content/obm-git)
* [Jira](http://ci-obm.linagora.com/jira/secure/Dashboard.jspa "Jira")
* [Mailing listl](http://obm.org/vi/content/obm-danh-s%C3%A1ch-mails)Balenciaga