Cài đặt OBM 2.5 trên CentOS 6

## **Yêu cầu hệ thống**
Tính đến ngày 14/05/2013 phiên bản mới nhất hiện có là CentOS 6.4. Vì lỗi PHP nên nó được khuyến khích sử dụng OBM với CentOS đã được cập nhật (ít nhất là 6.3).

### **Cấu hình Hostname**
Bạn cần phải cấu hình tên máy (FQDN) bạn định dùng cho các máy chủ ảo OBM trong các tập tin sau đây:

/etc/hosts
/etc/sysconfig/network

## **Phần mềm bên thứ ba**

### **Kho lưu trữ EPEL**

root@host# rpm -Uvh  http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

##**JVM**

OBM gặp phải các lỗi liên quan đến OpenJDK. Hơn nữa, OBM được đóng gói hiện nay sẽ không làm việc với OpenJDK.

Vì vậy, bạn nên sử dụng [Oracle JVM RPM](http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk6u35-download...)

Do thỏa thuận cấp phép trước khi tải về, trước tiên bạn phải tải về các tập tin rpm.bin. trên máy trạm của bạn trước khi gửi nó đến máy chủ của bạn.

###**Cài đặt.**

Oracle JVM rpm đã bị phá vỡ và không phù hợp out-of-the-box với hệ thống lựa chọn thay thế. Đầu tiên, bạn phải cài đặt OpenJDK để có các giải pháp thay thế java cấu hình đúng cho jre và java_sdk.

root@host# yum install java-1.6.0-openjdk-devel

Nếu bạn muốn sử dụng scp để gửi rpm.bin Oracle đến máy chủ, bạn phải chắc chắn rằng các openssh-client đã được cài đặt trên máy chủ:

root@host# yum install openssh-clients
root@host# mkdir java-rpm && cd java-rpm

Sau đó upload bản đã download về lên server CentOS, dùng scp:

user@workstation$ scp jdk-6u35-linux-x64-rpm.bin root@:/root/java-rpm

Quay về server CentOS

root@host# sh jdk-6u35-linux-x64-rpm.bin   

### Các giải pháp cấu hình thay thế

Bạn sẽ cần phải nêu vấn đề cho các lệnh này.
**Lưu ý rằng có vẻ khá khó khăn để thực hiện giải pháp thay thế hoạt động đúng trên một số thiết lập! Bạn nên chạy cho đến khi không có thông báo lỗi xuất hiện.**

alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/latest/jre/bin/java 20000
alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/latest/jre/bin/javaws 20000
alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/java/latest/bin/javac 20000
alternatives --install /usr/lib/jvm/java java_sdk /usr/java/latest/ 20000
alternatives --install /usr/lib/jvm/jre jre /usr/java/latest/jre/ 20000

Bạn nên thử và kiểm tra phiên bản java

java -version.

Bạn sẽ thấy **java version "1.6.0.x"**

Hoặc chạy:

alternatives --config java

Và chọn **/usr/java/latest/jre/bin/java**.

## **Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu**

###**Postgres 8.x**
Không làm gì ở đây : thư mục CentOS/RHEL 6 chính thức cung cấp Postgres 8.4, được OBM hỗ trợ.

### **Nếu bạn thực sự muốn Postgres 9.1**

Để làm việc này, Postgres 9.1 chỉ được cài đặt PostgreSQL trên hệ thống này
- Cấu hình Kho lưu trữ:

root@host# rpm -Uvh http://yum.postgresql.org/9.1/redhat/rhel-6-x86_64/pgdg-centos91-9.1-4.noarch.rpm

- Cài đặt:

root@host# yum install postgresql91-server

- Cấu hình bổ sung:

Để tích hợp liền mạch với các kịch bản OBM quản trị, chúng tôi tạo ra hai liên kết tượng trưng

root@host# ln -s /var/lib/pgsql/9.1/data /var/lib/pgsql/data
root@host# ln -s /etc/init.d/postgresql-9.1 /etc/init.d/postgresql

Chúng ta cũng cần thay đổi để standard_conforming_strings ra trong cấu hình Postgres

root@host# cat /var/lib/pgsql/9.1/data/postgresql.conf
...
**standard_conforming_strings = off**
...

###**MySQL**
Bạn cần phải có mysql, mysql-server và php-mysql được cài đặt trước khi cài đặt OBM.

Vì vậy hãy chạy những lệnh sau:

root@host# yum install mysql
root@host# yum install mysql-server
root@host# yum install php-mysql

## **OBM**

### **Cấu hình Kho lưu trữ**

Lệnh này sẽ lấy gói rpm "phát hành", mà sẽ tạo ra và duy trì các tập tin kho yum cho bạn:

root@host# rpm -Uvh http://packages.obm.org/rpm/25/release/obm-release.noarch.rpm

**Cấu hình này kích hoạt kho lưu trữ obm-stable theo mặc định.**

Việc cập nhật gói RPM sẽ thay thế /etc/yum/repos.d/obm.repo hiện có and lưu gói cũ vào obm.repo.orig hoặc obm.repo.rpmsave.

##**Cài đặt OBM**

###**Với Postgres**

root@host# yum cài đặt obm-PostgreSQL
root@host# yum cài đặt obm-full

###**With MySQL**

root@host# yum cài đặt obm-MySQL
root@host# yum cài đặt obm-full

##**Ví dụ cấu hình đầu tiên**

Ra mắt script **obm-admin** :

root@host# obm-admin

Script sẽ hỏi bạn một loạt các câu hỏi. Dưới đây là một số câu trả lời cơ bản.

###**Giải đáp đặc trưng cho obm-admin**

- URL ngoài của OBM: **your host FQDN as in /etc/sysconfig/network**
- LDAP Server Name: **IP address of the LDAP server or 127.0.0.1**
- Cấu hình kiểu cho Host:
- "Cho phép module LDAP" **y**
- "Cho phép module MAIL" **y**
- "Cho phép module SAMBA" **n**
- "Cho phép module WEB": **n**
- Cấu hình cơ sở dữ liệu:
- "Vui lòng nhập hostname cơ sở dữ liệu": **IP address hoặc localhost**
- "Xin vui lòng nhập các loại DataBase (MYSQL/PGSQL)": **PGSQL** hoặc **MYSQL**
- "Nhập tên cơ sở dữ liệu":
- "Nhập người sử dụng DataBase":
- "Nhập mật khẩu người dùng DataBase":
- Cấu hình người dùng hệ thống
- "LDAP password": **default (enter)**
- "Nhập mật khẩu quản trị cyrus": **default (enter)**
- "Bạn có muốn thêm người dùng syncrepl?": **default (no)**
- Cấu hình OBM UI
- "Chọn kiểu xác thực": **default (database)**
- "/etc/httpd/conf.d/obm.conf file đã tồn tại. Bạn có muốn thay thế nó?": **y**
- "Địa chỉ IP của OBM-TOMCAT server là gì": **localhost**
- "Địa chỉ IP của OPUSH server là gì": **localhost**
- "slapd.conf file đã tồn tại. Bạn có muốn thay thế nó?": **y**
- "Bạn có muốn kích hoạt syncrepl này LDAP?": **n**
- "Bạn có muốn kích hoạt SSL/TLS in LDAP ? ": **n**
- Cấu hình OBM Cyrus
- "Bạn có muốn thay thế cấu hình? ": **y**
- Cấu hình OBM postfix
- "file /etc/postfix/main.cf đã tồn tại. Bạn có muốn thay thế nó ? ": **y**
- "Vui lòng nhập relay host của bạn nếu bạn có nó ": **để trống**
- "Vui lòng nhập 'mynetwork' (mặc định là trống) ": **để trống**

###**Kiểm tra thiết lập của bạn**
Kiểm tra xem URL (hostname FQDN) phải giống nhau trong tất cả các file sau khi kết thúc quá trình cài đặt.

- /etc/hosts
- /etc/sysconfig/network
- /etc/httpd/conf.d/obm.conf
- /etc/obm/obm_conf.ini

###**Khởi động lại Jetty**

root@host# service jetty6 restart

###**Dịch vụ kích hoạt khi khởi động**

1. chkconfig cyrus-imapd on
2. chkconfig obm-tomcat on
3. chkconfig jetty6 on
4. chkconfig obmSatellite on
5. chkconfig postgresql on OR chkconfig mysqld on
6. chkconfig saslauthd on
7. chkconfig slapd on

##**Cấu hình hệ thống Tweaks**

###**Vô hiệu hóa SELinux**

Đầu tiên, đặt chế độ cho phép bằng cách sử dụng dòng lệnh:

root@host# setenforce 0

Cũng có thể vô hiệu hóa nó trong **/etc/selinux/config** :

root@host# sed -i s/SELINUX=.*/SELINUX\=disabled/g /etc/selinux/config

Bạn cũng có thể khắc phục vấn đề bất cứ đâu có máy chủ http cài đặt:

root@host# setsebool -P httpd_can_network_connect 1

###**Vô hiệu hóa bảng IP**

**Chúng tôi không thể giới thiệu các thiết lập trên một production server!**

root@host# service iptables stop
root@host# chkconfig iptables off
root@host# service ip6tables stop
root@host# chkconfig ip6tables off

###**Vô hiệu hóa IPv6**

root@host# echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

**Sẽ bị vô hiệu hóa lúc khởi động tiếp theo**Bây giờ **cài đặt của bạn đã xong**, hãy xem thêm trang web [Getting Started](/wiki/getting-started) của chúng tôi !Nike Air Max 90