Cài OBM trên Debian Lenny

# OBM trên Debian Lenny

## Phiên bản hiện tại ổn định của OBM

Sửa đổi /etc/apt/sources.list bằng cách thêm "contrib" và "non-free".
Sau khi sửa đổi :

deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free

deb http://security.debian.org lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free
deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free

Thêm một kho lưu trữ OBM :

# Stable repository with current version 2.4.1:
deb http://deb.obm.org/24/stable obm obm

# Oncommit build (can be broken at any time):
deb http://deb.obm.org/24/oncommit obm obm

## Đặt tên kho lưu trữ cho các phiên bản cũ
Đây là những kho lưu trữ cho các phiên bản OBM cũ:

# Only stable versions here
deb http://deb.obm.org/23 obm obm
deb http://deb.obm.org/22 obm obm
deb http://deb.obm.org/21 obm obm

Hãy cẩn thận, những gói này được xây dựng để chạy trên các máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) OBM.
Gói Oncommit yêu cầu tiến hành cài đặt/cập nhật cơ sở dữ liệu bằng tay từ các scripts ("/usr/share/obm/www/scripts/...") **WIP**

## Cài đặt trên Debian Lenny

Đối với sun-java6-jdk bạn cần phải có contrib và non-free.
Chỉ cần thêm các kho lưu trữ đã chọn vào /etc/apt/source.list :

deb http://deb.obm.org[VERSION] obm obm

wget -q http://deb.obm.org/obmgpg.pub -O - | apt-key add -
aptitude update
aptitude install obm

Ngoài ra, nếu bạn muốn opush và tất cả các tính năng OBM trên một máy chủ duy nhất, bạn có thể sử dụng gói "OBM-Full" :

wget -q http://deb.obm.org/obmgpg.pub -O - | apt-key add -
aptitude update
aptitude install obm-full

Sau đó, hoàn thành công việc! Bây giờ bạn nên đọc trang [Bắt đầu sử dụng](/wiki/getting-started).Puma Rihanna Creeper