Các dòng điện thoại được hỗ trợ

OBM là một nền tảng phía máy chủ, việc kết nối với các thiết bị di động phục thuộc vào chính thiết bị đó. Chúng tôi khuyên dùng PDA đã kích hoạt wifi để đồng bộ không dây miễn phí.
Đây là danh sách các PDA / smartphone được biết đã tương thích với Opush (thử nghiệm với phiên bản 2.4.x). Danh sách này sẽ được cập nhật khi những mẫu mới được dịch vụ bảo đảm chất lượng của chúng tôi hoặc của cộng đồng xác nhận.

| Vendor (OS) | Model | Contacts | Mail | Agenda |
| ----------- | ----- | -------- | ---- | ------ |
| Apple (iOS 5) | iPhone, iPad | OK | OK | OK |
| Apple (iOS 6) | iPhone, iPad | OK | OK | OK |
| Google (Android 4.2.1) | Nexus 7 | OK | OK | OK |
| HTC (Windows Mobile 6.5) | HD Mini | OK | OK | OK |
| HTC (Android 2.3.3) | Desire | OK | OK | OK |
| HTC (Android 2.3.5) | Desire S | OK | OK | OK |
| Nokia (Symbian 9.3) | E72 | OK | OK | OK |
| Samsung (Android 2.3) | Galaxy S/SII | OK | OK | OK |
| Samsung (Android 4.0.3) | Galaxy SII | OK | OK | OK |
| Samsung (Android 4.0+) | Galaxy Note | OK | OK | OK |
| Samsung (Android 4.0+) | Galaxy Nexus | OK | OK | OK |
| Samsung (Windows Mobile 6.5) | Omnia Pro B7350/B7350 (OBM > 2.3.7) | OK | OK | OK |
| Samsung (Windows Phone 7.5) | Omnia 7 | OK | OK | OK |

## AstraSync

AstraSync là một ứng dụng client Exchange ActiveSync cho Blackberry. Đây là một phần mềm của bên thứ ba (không được hỗ trợ bởi OBM), phải mua riêng và được cài đặt trên điện thoại Blackberry. Nó thay thế các email gốc và lịch trình bằng giao diện người dùng tin nhắn riêng phong phú. Kết nối với OBM sau đó được OPush đảm bảo.

## Một số lỗi phổ biến

Một số smartphone đã phát hành có lỗi khiến OBM không thể hoạt động trên máy.
Trang [Known Bugs](http://obm.org/vi/content/bugs-smartphones) (công việc đang tiến hành) danh sách những vấn đề đã được biết đến.

## Opush

Opush là một server ActiveSync miễn phí: thiết bị đã đủ khả năng không cần cài đặt thêm phần mềm.
Trên các thiết bị Nokia, bạn cần phải cài Mail For Exchange.

## Autodiscover

Opush server có tính năng tự động phát hiện, các tài liệu có thể được tìm thấy
[tại đây](http://obm.org/vi/content/t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-ph%C3%A1t-hi%E1%B...).

## Xem thêm chi tiết về test ?

Xem Contact support [tests](/?q=node/12).
Xem Agenda support [tests](/?q=node/11).
Xem Mail support [tests](/?q=node/13). nike