Nền tảng được hỗ trợ

## Trình duyệt

Chúng tôi khuyên nên dùng Firefox.

| Trình duyệt | OBM 2.4|OBM 2.5|
| ---------- | -------- | -------- |
| Firefox 2+| yes | yes |
| IE 6+| yes | yes |
| Chrome 10+| yes | yes |

## Thiết bị di động

Xem trang [Các dòng điện thoại được hỗ trợ](http://obm.org/vi/content/c%C3%A1c-lo%E1%BA%A1i-%C4%91i%E1%BB%87n-tho%E1...) để biết chi tiết.

## Yêu cầu chung

| Phần mềm | OBM 2.4.0 | OBM 2.4.1/2.4.2/2.5
| -------- | --------| --------|
| PHP | 5.2 | 5.3 |
| Postgresql | 8.3 | 8.4 & 9.1 |
| Mysql | 5.0| x |

## Sự tương thích với các phiên bản

| OBM 2.4.1/2.4.2/2.5 | [Debian Lenny & Squeeze](http://obm.org/vi/content/c%C3%A0i-obm-tr%C3%AAn-debian-lenny) | [CentOS 6](http://obm.org/wiki/install-obm-241-centos-6) |
| ------- | ----------- | ------------ | ---------
| obm-ui | yes | yes |
| automate | yes | yes |
| obm-sync | yes | yes |
| o-push | yes | yes |

## Mozilla plugin

| OBM Version | Lightning plugin | obm-connector plugin | Thunderbird Version |
| ------------------- | ----------------------- | ------------------------------- | -----------------------------
| 2.5.0 | [lightning-1.9.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb17/) | [obm-connector-3.2.0.9.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 17 |
| 2.5.0 | [lightning-1.2.3.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb10/) | [obm-connector-3.2.0.9.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 10 |
| 2.4.2.6 | [lightning-1.9.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb17/) | [obm-connector-3.2.0.10.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 17 |
| 2.4.2.6 | [lightning-1.2.3.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb10/) | [obm-connector-3.2.0.10.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 10 |
| 2.4.2.6 | [lightning-1.0b2.25obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb3/) | [obm-connector-3.2.0.10.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 3 |
| 2.4.2.5 | [lightning-1.9.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb17/) | [obm-connector-3.2.0.8.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 17 |
| 2.4.2.5 | [lightning-1.2.3.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb10/) | [obm-connector-3.2.0.8.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 10 |
| 2.4.2.5 | [lightning-1.0b2.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb3/) | [obm-connector-3.2.0.8.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 3 |
| 2.4.2.4 | [lightning-1.9.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb17/) | [obm-connector-3.2.0.7.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 17 |
| 2.4.2.4 | [lightning-1.2.3.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb10/) | [obm-connector-3.2.0.7.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 10 |
| 2.4.2.4 | [lightning-1.0b2.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb3/) | [obm-connector-3.2.0.7.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 3 |
| 2.4.2.3 | [lightning-1.9.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb17/) | [obm-connector-3.2.0.4.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 17 |
| 2.4.2.3 | [lightning-1.2.3.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb10/) | [obm-connector-3.2.0.4.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 10 |
| 2.4.2.3 | [lightning-1.0b2.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb3/) | [obm-connector-3.2.0.4.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 3 |
| 2.4.2.3 | [lightning-1.9.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb17/) | [obm-connector-3.2.0.3.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 17 |
| 2.4.2.3 | [lightning-1.2.3.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb10/) | [obm-connector-3.2.0.3.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 10 |
| 2.4.2.3 | [lightning-1.0b2.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb3/) | [obm-connector-3.2.0.3.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 3 |
| 2.4.2.2 | [lightning-1.9.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb17/) | [obm-connector-3.2.0.4.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 17 |
| 2.4.2.2 | [lightning-1.2.3.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb10/) | [obm-connector-3.2.0.4.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 10 |
| 2.4.2.2 | [lightning-1.0b2.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb3/) | [obm-connector-3.2.0.4.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 3 |
| 2.4.2.2 | [lightning-1.9.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb17/) | [obm-connector-3.2.0.3.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 17 |
| 2.4.2.2 | [lightning-1.2.3.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb10/) | [obm-connector-3.2.0.3.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 10 |
| 2.4.2.2 | [lightning-1.0b2.24obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb3/) | [obm-connector-3.2.0.3.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 3 |
| 2.4.2 | [lightning-1.9.23obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb17/) | [obm-connector-3.2.0.1.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 17 |
| 2.4.2 | [lightning-1.2.3.23obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb10/) | [obm-connector-3.2.0.1.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 10 |
| 2.4.2 | [lightning-1.0b2.23obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb3/) | [obm-connector-3.2.0.1.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb17/obm-connecto...) | TB 3 |
| 2.4.1 | [lightning-1.2.3.23obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb10/) | [obm-connector-3.1.0.39.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb10/obm-connecto...) | TB 10 |
| 2.4.1 | [lightning-1.0b2.23obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb3/) | [obm-connector-2.4.2.39.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb3/obm-connector...) | TB 3 |
| 2.4.0.1 | [lightning-1.0b2.12obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb3/) | [obm-connector-2.4.2.24.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb3/obm-connector...) | TB 3 |
| 2.4.0.1 | [lightning-0.9.11obm-tb](http://www.obm.org/mozilla-addons/lightning/stable/tb2/) | [obm-connector-2.4.2.24.xpi](http://www.obm.org/mozilla-addons/obm-connector/stable/tb2/obm-connector...) | TB 2 |Adidas Shoes