Nền tảng được hỗ trợ

Trình duyệt

Chúng tôi khuyên nên dùng Firefox.

Trình duyệt OBM 2.4 OBM 2.5
Firefox 2+ yes yes
IE 6+ yes yes
Chrome 10+ yes yes

Thiết bị di động

Xem trang Các dòng điện thoại được hỗ trợ để biết chi tiết.

Yêu cầu chung

Phần mềm OBM 2.4.0 OBM 2.4.1/2.4.2/2.5
PHP 5.2 5.3
Postgresql 8.3 8.4 & 9.1
Mysql 5.0 x

Sự tương thích với các phiên bản

OBM 2.4.1/2.4.2/2.5 Debian Lenny & Squeeze CentOS 6
obm-ui yes yes
automate yes yes
obm-sync yes yes
o-push yes yes

Mozilla plugin

OBM Version Lightning plugin obm-connector plugin Thunderbird Version
2.5.0 lightning-1.9.24obm-tb obm-connector-3.2.0.9.xpi TB 17
2.5.0 lightning-1.2.3.24obm-tb obm-connector-3.2.0.9.xpi TB 10
2.4.2.6 lightning-1.9.24obm-tb obm-connector-3.2.0.10.xpi TB 17
2.4.2.6 lightning-1.2.3.24obm-tb obm-connector-3.2.0.10.xpi TB 10
2.4.2.6 lightning-1.0b2.25obm-tb obm-connector-3.2.0.10.xpi TB 3
2.4.2.5 lightning-1.9.24obm-tb obm-connector-3.2.0.8.xpi TB 17
2.4.2.5 lightning-1.2.3.24obm-tb obm-connector-3.2.0.8.xpi TB 10
2.4.2.5 lightning-1.0b2.24obm-tb obm-connector-3.2.0.8.xpi TB 3
2.4.2.4 lightning-1.9.24obm-tb obm-connector-3.2.0.7.xpi TB 17
2.4.2.4 lightning-1.2.3.24obm-tb obm-connector-3.2.0.7.xpi TB 10
2.4.2.4 lightning-1.0b2.24obm-tb obm-connector-3.2.0.7.xpi TB 3
2.4.2.3 lightning-1.9.24obm-tb obm-connector-3.2.0.4.xpi TB 17
2.4.2.3 lightning-1.2.3.24obm-tb obm-connector-3.2.0.4.xpi TB 10
2.4.2.3 lightning-1.0b2.24obm-tb obm-connector-3.2.0.4.xpi TB 3
2.4.2.3 lightning-1.9.24obm-tb obm-connector-3.2.0.3.xpi TB 17
2.4.2.3 lightning-1.2.3.24obm-tb obm-connector-3.2.0.3.xpi TB 10
2.4.2.3 lightning-1.0b2.24obm-tb obm-connector-3.2.0.3.xpi TB 3
2.4.2.2 lightning-1.9.24obm-tb obm-connector-3.2.0.4.xpi TB 17
2.4.2.2 lightning-1.2.3.24obm-tb obm-connector-3.2.0.4.xpi TB 10
2.4.2.2 lightning-1.0b2.24obm-tb obm-connector-3.2.0.4.xpi TB 3
2.4.2.2 lightning-1.9.24obm-tb obm-connector-3.2.0.3.xpi TB 17
2.4.2.2 lightning-1.2.3.24obm-tb obm-connector-3.2.0.3.xpi TB 10
2.4.2.2 lightning-1.0b2.24obm-tb obm-connector-3.2.0.3.xpi TB 3
2.4.2 lightning-1.9.23obm-tb obm-connector-3.2.0.1.xpi TB 17
2.4.2 lightning-1.2.3.23obm-tb obm-connector-3.2.0.1.xpi TB 10
2.4.2 lightning-1.0b2.23obm-tb obm-connector-3.2.0.1.xpi TB 3
2.4.1 lightning-1.2.3.23obm-tb obm-connector-3.1.0.39.xpi TB 10
2.4.1 lightning-1.0b2.23obm-tb obm-connector-2.4.2.39.xpi TB 3
2.4.0.1 lightning-1.0b2.12obm-tb obm-connector-2.4.2.24.xpi TB 3
2.4.0.1 lightning-0.9.11obm-tb obm-connector-2.4.2.24.xpi TB 2