OBM Sync

Trang này liệt kê các thành phần của OBM Sync.

Ma trận tính năng

Feature obm-sync obm-caldav opush
contacts sync yes yes yes
users sync yes no no
events sync yes yes yes
tasks sync no no no
email sync (INBOX only) no no yes
multi-calendar yes yes no
direct push no no yes
free-busy yes yes no

Khả năng tương thích với điện thoại

Thông tin chi tiết tại đây.

OBM Sync Server

The OBM Sync server là một webservice dùng để đồng bộ dữ liệu OBM PIM với:

Liên kết để đồng bộ trong các connectors làhttps://external.url/obm-sync/services trong thunderbird và outlook

OBM Opush

Opush là một server Activesync miễn phí có kết nối với OBM, chi tiết tại đây.