OBM Thunderbird Connector

OBM Mozilla Calendar là một connector miễn phí để đồng bộ hóa Mozilla Thunderbird mở rộng từ Mozilla Lightning, với OBM

Tính năng

Connector đồng bộ hóa dữ liệu PIM với OBM server :

 • người dùng: trong chế độ chỉ đọc,

 • contacts : chỉ riêng tư,

 • calendars.

Khả năng tương thích

OBM Mozilla Calendar làm việc với Mozilla Thunderbird 3.1. * và một phiên bản tùy chỉnh của Mozilla Lightning 1.0 beta (mà có thể tải về từ obm.org)

Tải OBM Connector và Lightning

Bạn có thể tải về từ đây trong ** phần Mozilla-addons **

Connector này được phân phối theo Giấy phép OBM Connector

Đặt tên phiên bản và khả năng tương thích OBM

Phiên bản của connector là 2.x.y

Connector tương thích với:

 • OBM 2.4.x (mặc định)

 • OBM 2.3.17+ (mặc định)

Ngoài ra còn có một phiên bản cũ hơn (không được hỗ trợ) của connector được cho là tương thích với các phiên bản trước OBM

 • OBM 2.3.x<17 (mặc định)

 • OBM 2.2.x (mặc định)

 • OBM 2.1.x (cần thiết lập pref extensions.obm.rest mặc định thành false)

Cấu hình

Bạn cần điền một số cài đặt để sử dụng các connector trong cửa sổ tùy chỉnh (nút Tools/Options/OBM tab/Server) :

Cấu hình Bình luận mẫu
Sync server location obm-sync server url https://myserver/obm-sync/services
OBM server location "Calendar" sử dụng obm-ui server URL của để mở OBM trong trình duyệt mặc định https://myserver
User người dùng đăng nhập john.do@domain.org
Password password của người dùng *******

Ưu tiên

OBM Connector thiết lập một số ưu tiên:

Tên ưu tiên Loại Giá trị Bình luận
extensions.obm.addressbooks string "users,contacts" or "users" or "contacts" để đồng bộ danh bạ
extensions.obm.addressbooks.users string "OBM - Utilisateurs" tên danh bạ người sử dụng
extensions.obm.addressbooks.contacts string "OBM - Contacts" tên danh bạ của các contacts
extensions.obm.calEvents.is_sync_enabled boolean true or false enable/disable đồng bộ calendar
extensions.obm.calTasks.is_sync_enabled boolean true or false enable/disable đồng bộ task ( đồng bộ task không được hỗ trợ)
extensions.obm.addressbooks.is_sync_enabled boolean true or false enable/disable đồng bộ contacts
extensions.obm.singleCalendar boolean true or false cho phép người dùng đồng bộ lịch khác
extensions.obm.sso boolean true or false sử dụng sso để mở lịch web
extensions.obm.rest boolean true or false false: đồng bộ với OBM 2.1.x đồng bộ máy chủ, true: đồng bộ với OBM 2.2.x đồng bộ máy chủ
extensions.obm.log.level integer 0, 1, 2, 3 or -1 log level of extension (logs are saved in tmp/obm-connector-log.txt) : DEBUG_LEVEL=0, NOTICE_LEVEL=1, WARNING_LEVEL=2, ERROR_LEVEL=3, ALL_LEVELS=-1
extensions.obm.log.file string "obm-connector-log.txt" Tên của log file

Logging

Để cho phép hoặc sửa đổi log level của kết nối, hãy thiết lập giá trị ưu tiên extensions.obm.log.level cho một trong những giá trị mô tả ở trên sau đó khởi động lại Thunderbird. Bây giờ theo mặc định các OBM Connector log vào các tập tin sau đây :

 • Linux : "/tmp/obm-connector-log.txt"

 • Windows : "C:\Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Temp\obm-connector-log.txt"

 • Mac : "/Users/%Username%/Library/Caches/TemporaryItems/obm-connector-log.txt "

Người ta cũng có thể thay đổi tên file thông qua ưu tiên của Thunderbird "extensions.obm.log.file".

Nếu bạn nghi ngờ có vấn đề với Connectori, đây là file bạn cần kiểm tra hoặc thậm chí gửi cho chúng tôi thông tin phản hồi. Trong trường hợp gửi thông tin cho chúng tôi, hãy cố gắng loại bỏ các phần trước và sau khi có vấn đề như bản ghi được viết dài dòng.

Sources

Kiểm tra các nhánh phát triển :

git clone http://git.obm.org/lightning-connector obm-mozilla-calendar-trunk

Build

Để mở rộng cần sử dụng hệ thống build của Mozilla. Theo tài liệu hướng dẫn buildở đây.