Cài đặt plugin sổ địa chỉ RoundCube cho OBM

## Tải RoundCube

Để bắt đầu, bạn cần tải RoundCube về. Bạn có thể tải **Rouncube 0.8.1 với plugin danh bạ OBM** [tại đây](http://www.obm.org/roundcube-addressbook-plugin/obm-webmail.tar.gz "obm-webmail.tar.gz")

## Cài đặt

Sau khi đã tải các file về, ta có thể upload toàn bộ thư mục lên web server (sử dụng scp yêu thích của bạn hoặc chương trình FTP) trong trường hợp bạn không làm việc ở đó.

RoundCube cần lưu một số file tạm và nó cũng lưu log. Do đó hãy chắc chắn rằng các thư mục sau (và các tập tin bên trong) được ghi bởi người sử dụng web server:

temp
logs

## Cấu hình cơ sở dữ liệu

Việc cần làm tiếp thep là quyết định ta sẽ sử dụng nền cơ sở dữ liệu nào. Phổ biến nhất là MySQL nhưng những ứng dụng phổ biến khác là PostgreSQL và SQLite. Vì vậy, khi đã quyết định, hãy tạo một cơ sở dữ liệu với bất kỳ tên nào bạn muốn và cấp các quyền cho tài khoản người sử dụng cơ sở dữ liệu riêng biệt. Bạn không nên sử dụng tài khoản người dùng hiện tại hoặc tài khoản root.

Với MySQL, bạn có thể thiết lập cơ sở dữ liệu bằng các lệnh sau:

CREATE DATABASE roundcubemail;
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO username@localhost IDENTIFIED BY 'password';

(tất nhiên bạn phải thay thế cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu cho phù hợp)

Xem tập tin CÀI ĐẶT để biết thông tin về việc thiết lập PostgreSQL hoặc SQLite

Nếu bạn đang sử dụng MySQL, hãy chắc chắn rằng đã cấp quyền cho người dùng khi bạn thêm một người dùng mới nếu không bạn sẽ gặp lỗi kết nối cơ sở dữ liệu:

FLUSH PRIVILEGES;

Lưu ý rằng các bảng cơ sở dữ liệu cấu hình đã có sẵn trong thư mục SQL. Nhập hoặc khôi phục lại phiên bản của bạn nếu không bạn có thể gặp lỗi 500.
Configuring RoundCube

Sau khi upload các tập tin, mở đường dẫn [http://url-to-roundcube/installer/](http://url-to-roundcube/installer/) trên trình duyệt để bắt đầu cài đặt. Trang đầu tiên cho biết một số yêu cầu, và khi bạn bấm vào nút "Bắt đầu Cài đặt", trình cài đặt sẽ kiểm tra xem đã đầy đủ yêu cầu chưa. Nếu bạn gặp thông báo NOT OK màu đỏ, bạn cần phải cài đặt thê hoặc kích hoạt một cái gì đó. Truy cập các liên kết hoặc tìm hiểu thêm về hệ điều hành trên máy chủ bằng cách tìm kiếm website của bạn hoặc truy cập [http://www.php.net](http://www.php.net).

Khi web server đã sẵn sàng để chạy RoundCube bạn có thể bắt đầu tạo tập tin cấu hình trên các bước tiếp theo. Bạn nhấn "NEXT" để đến đó. Điền form và thay đổi các thiết lập theo nhu cầu của bạn. Đừng quên nhập các thông tin cơ sở dữ liệu trong cửa sổ "Cài đặt cơ sở dữ liệu". Tất cả các tham số cấu hình đều được mô tả ngắn gọn. Nếu bạn không biết cài đặt, tìm hiểu thêm trên trang Howto_Config hoặc chỉ để giá trị mặc định.

Khi hoàn tất cấu hình nhấn nút "CREATE CONFIG" ở cuối trang. Bây giờ bạn có hai text box nằm ở đầu phía trên cùng của trình duyệt. Sao chép nội dung và đặt chúng vào hai file trong thư mục cấu hình cài đặt RoundCube của bạn. Đặt tên file là main.inc.php và db.inc.php giống ở trong các text box. Cảnh báo: dán trực tiếp vào một trình soạn thảo như nano có thể gây lỗi vì word-wrapping. Hãy sử dụng vi hoặc download trực tiếp.

Cuối cùng nhấn "CONTINUE" để thực hiện bước cuối cùng của quá trình cài đặt. Bây giờ cấu hình của bạn đang được xác minh kiểm tra trên webserver. Nhấp vào nút "Initialize database" khi bạn được yêu cầu để tạo các bảng cần thiết trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Nếu không có thông điệp NOT OK màu đỏ, bạn cũng có thể thử để gửi thư để kiểm tra các thiết lập SMTP.

Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, bạn phải gỡ bỏ toàn bộ thư mục cài đặt từ web server. Nếu vẫn hoạt động nó có thể làm lộ các cấu hình bao gồm cả mật khẩu. Hãy bảo vệ cài đặt của bạn

Truy cập thông qua webserver của bạn thì ít nhất các thư mục sau đây sẽ bị từ chối:

/config
/temp
/logs

Roundcube sử dụng .Htaccess để bảo vệ thư mục này, hãy chắc chắn cho phép ghi đè lên các chỉ thị giới hạn để có thể đưa vào tài khoản.

## Cấu hình plugin

Vào thư mục plugin:
cd webmail/plugins/obm_addressbook

Theo mặc định các plugin tìm kiếm tập tin OBM đồng bộ trong localhost ( "127.0.0.1" ).

" Ok, my case ":

đổi tên config.inc.php.dist trong **config.inc.php** :

mv config.inc.php.dist config.inc.php

"NOK, not my case":

đổi tên config.inc.php.dist trong **config.inc.php** :

mv config.inc.php.dist config.inc.php
vim config.inc.php

Đổi IP của OBM-sync ở dòng 13:

// Ip to join obm-sync
$rcmail_config['obmSyncIp'] = "127.0.0.1";

## Kích hoạt Plugin

Để đồng bộ hóa sổ địa chỉ OBM và plugin, bạn phải kích hoạt các plugin
cd /your-directory/webmail/config/main.inc.php

Tìm tham số plugin (với tôi thì nó là dòng 373 - 380 :) ) and thêm 'obm_addressbook' vào chỗ trốn như sau:

// ----------------------------------
// PLUGINS
// ----------------------------------

// List of active plugins (in plugins/ directory)
$rcmail_config['plugins'] = array('obm_addressbook');

## Và thế là xong! Bodega