Mailing list OBM

## Charte de la liste OBM.org

[Charte de liste OBM.org (FR)](/node/18)

## Lưu trữ

[OBM mailing list archives](http://list.obm.org/pipermail/obm/) có thể xem trực tuyến.

## Đăng ký

[Đăng ký vào mailing list OBM](http://list.obm.org/mailman/listinfo/obm). Bạn cũng có thể bỏ đăng ký từ đây.Adidas